Privacyverklaring

Succesvol Opgeruimd, gevestigd aan Papiermolen 1

2665SX Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Succesvol Opgeruimd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Succesvol Opgeruimd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Succesvol Opgeruimd gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen t.a.v. besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Succesvol Opgeruimd) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Succesvol Opgeruimd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Succesvol Opgeruimd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Succesvol Opgeruimd zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via yvonne@succesvolopgeruimd.nl, dan wordt deze informatie verwijderd

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Succesvol Opgeruimd gebruikt

Succesvol Opgeruimd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Succesvol Opgeruimd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yvonne@succesvolopgeruimd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Succesvol Opgeruimd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Succesvol Opgeruimd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via yvonne@succesvolopgeruimd.nl

Wijzigingen

Succesvol Opgeruimd kan de Privacyverklaring aanpassen of updaten. Je wordt geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen treden in werking op het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze pagina.

Copyright

Alle door Succesvol Opgeruimd gepubliceerde inhoud (zoals teksten, illustraties, foto’s, namen, logo’s en grafisch materiaal) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het vervaardigen van kopieën en downloads van inhoud, die op de website van Succesvol Opgeruimd wordt gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan voor privé gebruik dat volledig niet- commercieel van aard is. De gebruiker is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan de gepubliceerde inhoud over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen of te verspreiden. Hiervoor dient vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn van Succesvol Opgeruimd.